Conditions générales de ventes

1. Toepassingsbereik

 Het bezoeken, gebruiken of raadplegen van of het verrichten van andere handelingen op de Website http://www.testitproductions.com (hierna de ‘Website’ genoemd) is onderhevig aan de onderstaande voorwaarden (hierna het ‘Handvest’ genoemd) en de toepasselijke wetten. Hetzelfde geldt voor alle documenten, informatie, diensten en modellen.

Door zich aan te melden op de Website (met inbegrip van eventuele subsites die de interface en functies van de Website gebruiken), stemt de gebruiker zonder voorbehoud in met de naleving van het Handvest en de toepasselijke wetten.

Test-it Production (hierna ‘Test-it’ genoemd) is vrij om het Handvest op elk moment te wijzigen of er iets aan toe te voegen. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Gebruikers dienen kennis te nemen van de meest recente versie van het Handvest alvorens de Website te raadplegen.

2. Algemeen

Deze Website, evenals de inhoud en adressen ervan, zijn uitgegeven en online geplaatst door:

Test-it Productions sprl
Rue Roosendael 219
1190 Bruxelles

BE0631799503

contact@testitproductions.com

De Website heeft uitsluitend als doel informatie te verstrekken over de activiteiten van Test-it en is te raadplegen zonder enige garantie van welke aard ook.

Gebruikers gebruiken de Website en daaraan verbonden websites geheel op eigen verantwoordelijkheid.

Ondanks alle zorg die is besteed aan de bouw van de Website, kan Test-it niet garanderen dat:

– er geen fouten aanwezig zijn in de functionaliteiten van de Website;
– de werking van de Website niet zal worden onderbroken;
– eventuele gebreken onmiddellijk gecorrigeerd zullen worden;
– er geen virussen of andere schadelijke elementen aanwezig zijn;
– er geen fouten staan in de informatie op de Website.

Test-it wijst alle aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door, onder andere, een onderbreking, fout of vertraging in bewerkingen of overdrachten, een computervirus, een storing van het netwerk, of om welke andere reden ook, tijdens het gebruik van de Website of de inhoud ervan.

Test-it beheert de inhoud van de Website op vrije en onafhankelijke wijze. Om deze reden kan Test-it zonder voorafgaande kennisgeving:

– de toegang tot de Website of een deel ervan opschorten of ongedaan maken;
– de informatie op de Website wijzigen;
– de presentatie, opbouw en rubrieken van de Website wijzigen.

3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gebruikers beseffen en erkennen dat het internet geen volledig beveiligd informatiekanaal is. Een totale garantie ten aanzien van de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer is daarom niet mogelijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens besteedt Test-it niettemin de nodige aandacht aan de naleving van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bezoekers van de Website wordt verzocht persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer zij contact opnemen via de rubriek ‘Contact’ (naam, voornaam, e-mailadres).

Test-it gebruikt deze gegevens om de berichten van de Websitebezoeker te beantwoorden.

Gebruikers kunnen te allen tijde een e-mail sturen naar het adres contact@testitproductions.com om zich toegang te verschaffen tot hun persoonsgegevens in de gegevensbestanden van Test-it of deze te laten corrigeren of verwijderen.

Vanwege de veiligheid of om het aantal bezoekers van de Website bij te houden, behoudt Test-it zich het recht voor cookies te gebruiken die de volgende gegevens automatisch registreren: datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de Website, IP-adres, geraadpleegde pagina’s, gebruikte browser en gebruikt besturingssysteem, zoekmachine en trefwoorden die zijn gebruikt om de Website te vinden.

Bovendien behoudt Test-it zich het recht voor contact met klanten en potentiële klanten op te nemen om hen te informeren over zijn diensten en activiteiten. De gegevens worden niet medegedeeld aan derden en zijn uitsluitend bestemd voor de goede werking van de Website en voor eigen gebruik door Test-it.

Test-it, waarvan u de volledige gegevens hierboven vindt, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

4. Intellectuele eigendom

De Website, de inhoud van de Website en alle andere materialen en elementen daarvan, zoals teksten, video’s, diagrammen, interfaces, foto’s, logo’s, lettertypen, interviews, databases, merken, domeinnamen, muziek, broncodes, geluidsfragmenten en afbeeldingen, met inbegrip van het design, de opbouw, de bewoordingen en de algemene indruk van de Website (hierna de ‘Inhoud’ genoemd) zijn en blijven het exclusieve eigendom van Test-it.

De Inhoud is met name beschermd door de bepalingen betreffende de intellectuele eigendom van het Wetboek van economisch recht.

De Inhoud mag uitsluitend worden gebruikt op de manieren die uitdrukkelijk zijn toegestaan of vereist zijn voor het surfen op de Website.

Het is met name streng verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Test-it, de Inhoud van de Website of een deel ervan te reproduceren, te downloaden (zelfs als dit technisch mogelijk is), te wijzigen, aan te passen, te gebruiken, te vertalen, te verspreiden, openbaar te maken, te decompileren, te ontleden, te verhandelen of ter beschikking te stellen, voor welke doeleinden en op welke manieren ook, hetzij permanent of tijdelijk, zelfs zonder winstoogmerk.

Gebruikers mogen de Inhoud echter delen via sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter enz.) – mits zij deze niet aanpassen of wijzigen – wanneer de Website dit uitdrukkelijk toestaat, met name door de plaatsing van adhoc-deelknoppen bij de inhoud die mag worden gedeeld.

Elke gebruiker die de Inhoud op een andere manier wil delen, moet hiertoe een uitdrukkelijk verzoek bij Test-it indienen, behalve indien de Inhoud door verzending van een e-mail wordt gedeeld.

5. Eerbiediging van de Website en het internet

De gebruiker van de Website belooft geen handelingen te plegen of na te laten die, direct of indirect, als resultaat of doel hebben om:

– de netwerken verbonden aan de Website of de servers van derden te verstoren of onderbreken;
– enige van de voorschriften en procedures van het internet te schenden;
– het gebruik van de Website te belemmeren;
– de Website of het gebruik of de inhoud ervan te kopiëren, te wijzigen, aan te passen of daarin in te grijpen;
– de Website te gebruiken voor onwettige doeleinden, voor doeleinden die verboden zijn door dit Handvest, om schade toe te brengen aan de rechten van Test-it of aan zijn zakelijke partners of om dergelijke activiteiten aan te moedigen.

De gebruiker belooft geen deeplinksframingpage-scrapingrobotsspiders of andere middelen, programma’s, methoden of algoritmen te gebruiken die de goede werking van de Website kunnen verstoren en belooft informatie, documenten of materialen die niet vrijwillig ter beschikking zijn gesteld op de Website op geen enkele wijze te kopiëren, te raadplegen of te verkrijgen.

De gebruiker zal niet ingrijpen in het gebruik van de Website door derden, bijvoorbeeld door te trachten toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens of door het opsporen van informatie over derden die de Website hebben geraadpleegd.

De gebruiker dient de capaciteit en kwetsbaarheden van de Website niet te testen en moet zich onthouden van handelingen die de veiligheid of ongeschondenheid van de Website kunnen aantasten. De gebruiker belooft daarnaast geen enkele handeling uit te voeren die als doel heeft overbelasting van de bandbreedte te veroorzaken.

6. Hyperlinks

Voor de instelling van hyperlinks naar de Website moet voorafgaande schriftelijke toestemming van Test-it worden verkregen.

Wanneer Test-it hiervoor toestemming verleent, betekent dit niet dat op welke wijze ook een licentierecht op de inhoud van de Website wordt verleend of dat Test-it enige verantwoordelijkheid neemt voor de website waarop de hyperlink wordt geplaatst.

Er wordt geen toestemming verleend, of de verleende toestemming zal worden ingetrokken, als de aanvrager niet ten minste belooft:

– geen informatie van de Website te kopiëren, reproduceren, openbaren of verspreiden zonder toestemming van Test-it,
– de reputatie van de Website en de reputatie van de daarop gepresenteerde producten van partners en projecten van Test-it niet te schaden,
– niet de indruk te wekken, op welke wijze ook, dat beide websites gelieerd zijn,
– volledige aansprakelijkheid te aanvaarden bij verlies of schade aan de Website, direct of indirect veroorzaakt door de aanvrager,
– geen hyperlink aan te maken vanaf een website waarop informatie staat die (mogelijk) het voorwerp is van een geding wegens laster, smaad, vervalsing of een andere aantasting van de rechten en belangen van derden,
– Test-it schadeloos te stellen bij verhaal van een derde als gevolg van de niet-naleving van dit Handvest,
– zich te houden aan alle andere door Test-it gestelde voorwaarden.

De beslissingen van Test-it op dit punt zijn discretionair en onherroepelijk, en bieden geen enkel recht op schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie ten gunste van de betrokken gebruikers.

7. Gelieerde Websites

De Website kan koppelingen bevatten naar andere websites toebehorend aan derden (‘Gelieerde Websites’). Deze Gelieerde Websites worden ter informatie aan gebruikers ter beschikking gesteld en staan niet onder beheer van Test-it. Derhalve kan Test-it op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van Gelieerde Websites of de informatie op deze websites. Gebruikers bezoeken deze Gelieerde Websites vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid.

 8. Aansprakelijkheidsbeperking

Indien Test-it ondanks de bepalingen van dit Handvest aansprakelijk zou worden gesteld voor schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website of de Inhoud ervan, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 1.000.

De gebruiker belooft Test-it, zijn werknemers, rechthebbenden, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, onderaannemers en partners te vrijwaren in geval van vorderingen, verliezen, claims, schade-eisen of verzoeken om schadevergoeding (waaronder advocaatskosten) die door enige derde tegen hen ingesteld zouden worden in verband met of als gevolg van zijn gebruik van de Website.

9. Schending van het Handvest

Test-it kan alle nodige informatie over gebruikers (waaronder hun identiteit) onthullen indien dit noodzakelijk blijkt bij klachten over of onderzoek naar een gebruik van de Website door hen dat niet in overeenstemming zou zijn met dit Handvest of de toepasselijke wetgeving.

Hiertoe kan Test-it alle verzonden bestanden, gegevens en informatie die een gebruiker via de Website heeft medegedeeld, bewaren. Dit is eveneens mogelijk voor het identificeren van, contact opnemen met of instellen van een rechtsvordering tegen een persoon die schade toebrengt aan of ingrijpt in de Website, de rechten van Test-it of de rechten van andere gebruikers van de Website.

Test-it behoudt zich dus het recht voor op elk moment alle informatie te onthullen die nodig wordt geacht overeenkomstig de toepasselijke wet, een vonnis of een verzoek van de overheid, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven met het oog op fraudepreventie.

Iedere overtreding van het Handvest zal worden beschouwd als een daad van oneerlijke mededinging en een contractbreuk die een geldelijke of andere vergoeding vereist, naargelang wat Test-it het meest passend acht.

Indien Test-it een rechtsvordering zou moeten instellen vanwege een overtreding van het Handvest door een gebruiker, is laatstgenoemde verplicht alle kosten te vergoeden die Test-it hiervoor zou moeten maken, met inbegrip van advocaatskosten, onkosten en uitgaven, bovenop de aan Test-it verschuldigde schadevergoeding.

10. Nietigheid van een bepaling

Indien één of meerdere bepalingen van dit Handvest door een rechtbank nietig zou(den) worden verklaard, zal uitsluitend het minimum als nietig worden beschouwd en worden vervangen door geldige bepalingen die de doelstelling van dit Handvest zo goed mogelijk eerbiedigen.

11. Toepasselijke wetgeving en geschillen

De bepalingen van het Handvest worden volledig beheerst door het recht van Belgisch, evenals alle relaties tussen Test-it en de gebruikers van de Website in verband met het gebruik ervan. Bij geschillen berust de exclusieve bevoegdheid bij de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel die uitspraak doen in de Franse taal.

De informatie op deze Website, met inbegrip van dit Handvest, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd